E kaanauaki riki te kainiin man 1 nakon 29 n Eberi ibukin maurin te botannaomata.

  • Category: Blog
  • Hits: 16585
Ratings
(0)

(Bairiki, Tarawa, Kanimabong 1 n Eberi 2022) ----- Ibukin moanibwaian maurin te botannaomata ao e a tia te Tautaeka ni baaireia bwa e na manga reitinako riki te kainiin n te maan ae aua (4) te wiiki ni moa man 1 nakon 29 n Eberi 2022.

Ibukin ongoraan te botannaomata ao e na teimatoa n tiku n aroia babaire ake kanoan te Oota n te uoua ni wiiki ae e nako ibukin i) Tarawa Teinainano, Betio, Buota ao Butaritari n reitaki naba ma ii) Tarawaieta, Maiana, Abaiang, Marakei, Abemama, Aranuka ao Makin, ma bon tii te bitaki ae e boou bon tain kainan te nakonako (curfew hours) are a bane ni katitebooaki iai abamwakoro aikai bwa e a moa ngkai man te aoa 10pm n te tairiki ao n toki n te aoa 5am n te karangaina n te bong are imwiina.

Te mwamwananga nakon abamwakoro ake a tuai rootaki n te COVID-19 e nang kaukaki rinanon te kainibaaire (SOP) n aron te tutuo imwaain te mwananga, e na riai n koro itim ao iai am beeba n iiti ibukin kakoauam (vaccination card), kaokoroam iaan mweengam bon tii ngkoe (Home Isolation) n te aro bwa ko na bon aki ituaki mairouia kaain am auti, ao ai te tutuo imwaain mwanangam are e na karaoaki imwain te mwananga n te aro bwa e na bon kakoauaki raoi bwa akea (negative) manin te aoraki iroum. N rokom n te abamakoro, ao ko na kawakinaki n te tabo n katantan (quarantine) inanon teniua te bong imwain ae ko na manga bon tuoaki riki. Ngkana ko kuneaki bwa iai manin te aoraki iroum, ao e na kona n reitaki nako riki tikum n te tabo n katantan imwain am tutuo are imwina. N te tai are e kamatoaki iai bwa akea manin te aoraki aio iroum, ao ko a tibwa kona n kaotinakoaki.

Ibukin te bobotaki, ao e na bon tiku n arona te babaire are ti uangaun kaina. Ngkai e teimatoa abara ni kinaaki bwa te aba n Kiritian, ao e baireia ami Tautaeka bwa e na bon tii kaukaki te botaki n tutia ao n taromauri inanon te Bwakate ke te Itita ae imwaaira aei rinanon ana kainibaire Botakin te Mauri ma Katoki Aoraki n aron kabongaanaaki te rabuna n ubu n tain te tutia ke taromauri.

Ana bowi te Maneaba ni Maungatabu e na bon waaki ma aio are e na riai naba n karaoaki rinanon ana kainibaire Botakin te Mauri ao Katoki Aoraki ao n ira naba nanon te Oota aio.

Iai naba ana kantaninga te Tautaeka bwa reirei ni kabane a nang bane n okirii aroia nakon te kauoua n teem ao man moanibwaiaki moa karokoaia ataein te reirei ake a bae iaon abamakoro nako Tarawa, riki koraki itiua (7) ake a na manga tauraoi ni kaiangatoa nakon reitan aia reirei ni kuura aika a ririeta itinaniku.

Ibukin maurin ao mataatan te botannaomata, ao e teimatoa ni waaki te kainiin aio bwa ana anga te Tautaeka ni kauarerekea butin te Aoraki aei ao ni kakatauraoi naba ngkai iai te katautau man ana riiboti te Tiim n Ibuobuoki ibukin te Mauri mai Aotiteria ae AUSMAT bwa e na kona te Aoraki aei ni manga moan buti kaua imwiin koron teniua (3) te namwakaina man te tai are e moan buti iai inanon Tianuare te ririki aei. E boboto aio man bwai aika riki naba nakoia aaba ake e buti iai te COVID-19.

Ibukin aei ao e kawenea ana kaoriori te Tautaeka bwa e rang kakawaki kateimatoaan irakin raoi kanoan ana kainibaaire (SOP) Botakin te Mauri ao Katoki Aoraki n reitaki ma te Ota n te Kainiin ae e waaki ngkai. Taabo ni boobwai a riai n in n te aoa 9pm n te tairiki bwa a aonga n reke aia tai taan boobwai n okirii aia auti imwaain te kainiin n te aoa 10pm n te tairiki.

Te kauring nakoia ake a tia ni koro 60 aia ririki bwa kam na riai ni karekei ami kateniua n iti (booster dose) n Kiriniki ake a uakaan ma ngaia imwiin koron 5 te namwakaina mai imwiin aia kauoua n iti, kakoroan itiia ake a tuai koro itiia ao ai kamatoaan te aki rerebaua n aki manikangarea te Aoraki aei.

----------------------

Government has decided to extend the curfew for another four weeks effective from 1st to 29th of April 2022. The changes in the new curfew order includes the following, reducing curfew hours from 8pm to 10 pm until 5am in the morning for Buota, South Tarawa, Betio, Butaritari, Makin, North Tarawa, Abaiang, Marakei, Maiana, Aranuka and Abemama; the resumption of schools for the second term along with resuming travels from Tarawa to COVID-19 free outer islands and so forth under strict SOPs.

As Kiribati is recognised as a Christian nation, Government has allowed different faiths to worship during this Easter holiday but wearing of masks is mandatory during these church services. Parliament session will be convened as planned but must be conducted in compliance with the SOPs as well. Other gatherings will remain as they are in the previous curfew where up to 20 people are allowed to gather in outdoor setting.

School is expected to resume in Term 2 and travels for students who are still stranded on the outer islands will be prioritized especially for Form 7 students who will compete for tertiary scholarships.

As the safety of the public is paramount, the Government continues to impose a curfew to reduce the spread of the virus in the community and to have more time to prepare before another second wave, anticipated to occur three months since the first outbreak of COVID-19 in January this year as advised by AUSMAT, the Australian Medical Team.

In light of this, the Government appeals to the general public to strictly comply with the Ministry of Health and Medical Services Standard Operating Procedure (SOP) together with measures applied under the curfew order. The mandatory measures are wearing of face masks, 2 meters social distancing and washing of hands. Those who have reached 60 years and above must take their booster doses at the nearby clinics 5 months after receiving their second dose. Roaming about during curfew hours is strictly prohibited and gatherings should not be more than 20 persons.

Related Articles