Kanauan riki tain te kainiin ma kamataata aika kakawaki

  • Category: Blog
  • Hits: 15102
Ratings
(1)

(Bairiki, Tarawa, Kaonobong 19 ni Maati 2022) ----- Ibukin moanibwaian maurin te botannaomata ao e a tia te Tautaeka ni baaireia bwa e na manga reitinako riki te kainiin inanon uoua riki te wiiki ni moa man te Kanimabong 18 ni Maati 2022 ni karokoa te Kanimabong 1 n Eberi 2022.

N te kainin aio ao a bon tiku n aroia ni kabane babaire ake kanoan te oota n te uoua ni wiiki ae e nako ibukin 1) Tarawa Teinainano, Betio, Buota ao ai Butaritari n reitaki naba ma ii) Tarawaieta, Maiana, Abaiang, Marakei, Abemama, Aranuka ao Makin, ma bon tii te bitaki ae e boou bon tain kainan te nakonako (curfew hours) ibukin 2) Tarawa Teinainano, Betio, Buota ao Butaritari are e a moa ngkai man te aoa 8pm n te tairiki ao n toki n te aoa 5am n te karangaina n te bong are imwiina. Taabo ni boobwai a na ein n te aoa 7pm n te tairiki. Ibukin Tarawaieta, Maiana, Abaiang, Marakei, Abemama, Aranuka ao Makin, a bon teimatoa n tiku n aroia babaire ake mai imwaaina.

Ibukin maurin ao mataatan te botannaomata, ao e teimatoa ni waaki te kainiin aio bwa ana anga te Tautaeka ni kauarerekea butin te Aoraki aei ao ni kakatauraoi naba ngkai iai te katautau man ana riiboti te Tiim n Ibuobuoki ibukin te Mauri mai Aotiteria ae AUSMAT bwa e na kona te Aoraki aei ni manga moan buti kaua imwiin koron teniua (3) te namwakaina man te tai are e moan buti iai inanon Tianuare te ririki aei. E boboto aio man bwai aika riki naba nakoia aaba ake e buti iai te COVID-19.

Ibukin aei ao e kawenea ana kaoriori te Tautaeka bwa e rang kakawaki kateimatoaan irakin raoi kanoan ana kainibaaire (SOP) Botakin te Mauri ao Katoki Aoraki n reitaki ma te Ota n te Kainiin ae e waaki ngkai. Taabo ni boobwai a riai n in n te aoa 7pm n te tairiki bwa a aonga n reke aia tai taan boobwai n okirii aia auti imwaain te kainiin n te aoa 8pm n te tairiki n reitaki naba ma te kauring nakoia ake man 60 te ririki ni waerake bwa a na riai ni karekei aia kateniua n iti (booster dose) n Kirinaki ake a uakaan ma ngaia imwiin koron 5 te namwakaina mai imwiin aia kauoua n iti, kakoroan itiia ake a tuai koro itiia ao ai kamatoaan te aki rerebaua n aki manikangareaki te Aoraki aei.

E tabe naba ngkai te Tautaeka ni kakatauraoia raoi ao ni baarongaa aron kaukan te mwamwananga nakon abamwakoro ake a tuai rootaki n te Aoraki ae te COVID-19 rinanon te kainibaaire ae e matoatoa are e tabe ngkai ni baarongaaki raoi man Botakin te Mauri ao Katoki Aoraki ni moa man te tai are e bae iai aram ibukin te mwananga, am tai n tutuo imwaain te mwananga, kaokoroam iaan mweengam bon tii ngkoe n te aro bwa ko na bon aki ituaki mairouia kaain am auti, ao ai te kabanea ngkanne bon te tutuo imwaain mwanangam ike ko na bon ti kona n mwananga ngkana akea manin te Aoraki iroum. Ngkana akea te Aoraki iroum ao n rokom nte abamwakoro are ko mwananga nako iai ao ko a manga katukaki tabe bong n taraaki bwa bon akea kanikinaean te Aoraki iroum imwaain are koa otinako nakon te kaawa. Ae e tabe ngkai Botakin te Mauri ao Katoki Aoraki ni baarongaa raoi te itera aio.

Irarikin aei ao a teimatoa abamwakoro aika Marakei ao Maiana ni karinaki naba iaan te kainiin aio ibukina bwa a bon rang kai rootaki riki n te Aoraki ngkai a bon rang kaan ma abamwakoro ake e a buti iaoia ngkai te Aoraki. Te kantaninga bwa irakin nanon te kainiin aei irouia bon anganakia naba aia tai ni kakatauraoiia ngkana arona bwa e na bon kuba n roko te Aoraki aei I abaia.

----------------------

Government has decided to further extend the curfew for another two more weeks from Friday 18th of March 2022 to Friday 1st of April 2022 or may be longer should the need arise, with similar measures applied in the curfew orders within the last two weeks. The only change is that the curfew time have been relaxed for South Tarawa, Betio, Buota and Butaritari which now commence from 8pm in the evening until 5am in the morning the following day. Shops will close for business at 7pm in the evening to allow time for people to return to their homes.

The curfew order for North Tarawa, Maiana, Abaiang, Marakei, Abemama, Aranuka and Makin for the last two weeks will remain the same and will continue to be effective up to 1st April, 2022.

As the safety of the public is paramount, the Government continues to impose a curfew to reduce the spread of the virus in the community and to have more time to prepare before another second wave, anticipated to happen three months since the first outbreak of COVID-19 in January this year as advised by AUSMAT, the Australian Medical Team.

In light of this, the Government appeals to the general public to strictly comply with the Ministry of Health and Medical Services Standard Operating Procedure (SOP) together with measures applied under the curfew order. The mandatory measures are wearing of face masks, 2 metres social distancing and washing of hands. Those who have reached 60 years and above must take their booster doses at the nearby clinics 5 months after receiving their second dose. Roaming about during curfew hours is strictly prohibited and gatherings should not be more than 20 persons.

The Government through the Ministry of Health and Medical Services is developing a Standard Operational Procedure to ensure that travels between South Tarawa, Betio and islands free from COVID-19 can commence soon.

###

For more info, contact:

Communications& PR Unit, Office of The President, P.O Box 68, Bairiki, Tarawa, Republic of Kiribati

Tel: +686-75021183, Fax: +686-75021466, Mobile: +686-73026636; E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Related Articles