Kauaaba iaon bitakin ke karioan aran ao tein meetera ake e angaanga te Tautaeka

  • Category: Blog
  • Hits: 2589
Ratings
(0)

Kauaaba iaon bitakin ke karioan aran ao tein meetera ake e angaanga te Tautaeka

(Bairiki, Tarawa, Moanibong 28 n Beberuare 2022) ----- E a tia ana Aobiti Te Beretitenti ni kamatoa bwa e nang waaki nakon te namwakaina ae e na roko ana kauaaba iaon bitakin ke karioan aran ao tein ana meetera Kiribati ake a tataneiai n angaanganaki te koraki ake a rineaki ibukin rianakon aron aia kekeiaki ma aia mwakuri ibukin te botannaomata ao abara ae Kiribati inanon tain bukamaruan Bongin Abara n 12 n Turai ni katoa ririki.

N te kauaaba aei, a butimwaeaki aomata nako ake iai nanoia n iri ao ni karin aia kario nakon bitakin metera n aron aikai:

a) Bitakin Araia taian metera (Medal Names)

b) Bitakin tein te metera ao katamaroana (Design and ribbons)

c) Karioan riki tabeua Karinanin riki metera iaon rianakon te kekeiaki (Disciplined category) bwa a aonga ni kona n reke kaniwangaia ake a aaki reke iaan ae e bwainaki ngkai n aron: rianakon ana kekeiaki te tia mwakuri iaon abamwakoro, te tia kareke beeba n reirei ae e bubura ao karekean meetera koora n n taian kauaaba n takakaro n te aonnaba.

E mwaneweia te Tia Koroboki n te Kabineti, Dr. Naomi Biribo bwa e a bon tia n katanoataaki tain te kabaeara ibukin te kauaaba aei inanon Tianuare ma ibukin kanganga n irekereke ma butin te Aoraki ae te COVID-19, ao e a kaanauaki tain ukin te kabaeara ni moa man te Moanibong 28 Beberuare 2022 ao n toki n te Moanibong ae 21 Maati 2022 n aoan te mwakuri.

N te tai aei ao bon onoua ngkai aekakin ana metera te I-Kiribati, ake ngaia are e na waaki te kauaaba iaoia n aron aikai:

a) Kanikinaean mwiin te mwakuri (Civil Category)

1. Ana Tokabeti Kiribati

2. Ana Kamoamoa Kiribati

3. Ana Kaibangaki n Ninikoria Kiribati

4. Boutokan Toronibwain Kiribati

b) Rianakon te Kekeiaki (Disciplined Category)

5. Kanikinaean te Bekumwaka ma te Kakaonimaki

6. Raoiroin Rakan te Mwakuri

Ibukin kan kamatata riki tabeua, reitaki nakoin te email addresses aikai: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ke This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ke tareboniia 75021183 ke bon rooko iroura n aobitin te OB n aoan te mwakuri.

-------------------------

The Office of Te Beretitenti has confirmed that a competition will be held next month on the renaming and redesigning of the Kiribati medals usually awarded to those who are nominated for their outstanding achievements and commitments for the people and the country during the National Day celebrations on July 12 every year.

In this competition, interested people are invited to participate and submit their proposals as follows:

a) New Medal Names

b) New Design of the medal, including ribbons

c) Addition of medals in the Disciplined Category to accommodate awards that do not fit under the current category which includes: Outstanding Island-based performances such as Mayors, Outstanding Academic Achievements, and Gold Medalists in World Sports.

Secretary to Cabinet, Dr. Naomi Biribo reiterated registrations have already been announced in January but due to the unforeseen circumstances with the current rapid spread of COVID-19, the new opening date of registration is Monday 28th of February 2022 and to be closed on Monday the 21st of March 2022.

Currently, there are six Kiribati medals that this competition will focus on and these include:

a) Civil Category

1. The Kiribati Grand Order

2. The Kiribati National Order

3. The Kiribati Cross

4. The Kiribati Order of Merit

b) Disciplined Category

5. The Kiribati Long Service and Good Conduct Award

6. The Meritorious Services Award

For further clarification, interested participants are requested to send an email to This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. or This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. or ring 75021183 or visit the Office during working hours.

###

For more info, contact:

Communications& PR Unit, Office of The President, P.O Box 68, Bairiki, Tarawa, Republic of Kiribati

Tel: +686-75021183, Fax: +686-75021466, Mobile: +686-73026636; E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Related Articles