Kiribati Received Disaster Supplies Kits from UNDP.

Kiribati Received Disaster Supplies Kits from UNDP.

  • Category: Blog
  • Hits: 5105
Ratings
(0)

Bairiki Tarawa, 22nd January, 2020--- The Government of Kiribati has received an assortment of donations from the United Nations Development Programme (UNDP) donor partners in the form of disaster supplies kits.

The handing over ceremony took place on Wednesday morning the 20th of January, 2020 at the Kiribati Meteorological Services (KMS) Office in Betio.

The donations were made by the Republic of Japan along with the Republic of Russia through the assistance of the United Nations Development Programme. These donations were made in response to the recent Tropical cyclone Sarai in late 2019 and early 2020 whose impacts affected the islands of Tabiteuea North, Onotoa, Beru, Nikunau, Tamana and Arorae.

The donations from the Republic of Russia contained solar kits for affected private households on the six affected islands along with power tools such as chain-saw, wheelbarrow, shovels, hammer, bush knife and file and axe which are to be kept by the Island Councils on the affected islands to strengthen disaster preparedness and response.

Furthermore, the Republic of Japan has provided tsunami kits for schools which will be distributed to selected schools on pilot islands in Kiribati for strengthening school preparedness in tsunamis.

The disaster supplies kits were received by the Deputy Secretary of the Office of te Beretitenti alongside a representative from MIA and will be distributed to the affected private households in the 6 affected Islands and selected schools by the Disaster Risk Management Unit (NDMO) with support from UNDP representative in Kiribati, MIA and MOE.

During his speech, Deputy Secretary for the Office of Te Beretitenti, Mr. Ruui Tabutoa whose office facilitated the handing over of the donations said; “The Kiribati Government cannot stress enough the significance and value of UNDP and its donor partner’s support to the communities, whose lives and livelihoods have been severely affected. The items would not only help families rebuild their lives but more importantly, would equip them with tools to better respond to impacts of future natural disasters. “

The UNDP alongside its donor partners continues to play an important part in Kiribati’s national development through its various programmes of assistance and support and the Government of Kiribati looks forward to continue this close partnership with UNDP in the years ahead.

Ea tia te Tautaeka n Kiribati n butimwaai anganano n ibuobuoki ibukin kabuanibwai (disaster supplies kits) man te United Nations Development Programme (UNDP). E karaoaki aio n moaningaabongin te Katenibong ae 20 bongin Tianuare, 2020 n ana aobiti te Met (Kiribati Meteorological Services) are I Betio.

Anganano ke bwaintangira aikai a karokoaki man aaba aika Ruutia (Russia) ao Tiabaen (Japan) rinanon ana ibuobuoki te UNDP n kaineti ma taonan mwin ana mwakuri n urubwai te angibuaka (Cyclone Sarai) are e roko n banen 2019 ao moan 2020 are ea rooti aban te itera Maiaki aika Tabiteuea Meang, Onotoa, Beru, Nikunau, Tamana ao Arorae.

Te Tautaeka n Russia ea tia n karokoi taura ake a maeu man korakorakon taai ao aia bwai n tiaati (solar kits) ake ana tibwaki nakon auti ake a rotaki imwin ana urubwai te angibuaka aio. N ikotaki ma anne, ao ea tia naba te Tautaeka n Russia n karokoi bwaai n mwakuri n ai aron te taoteiti, te uiibwara, te aama, te tiabora, te taaba ao te angaraa ake ana kawakinaki iroun te kauntira iaon aaba aikai (island councils) ibukin kakorakoraan te katauraoi ao mwkauri n ibuokioki ibukin kabuanibwai are ena kona n rotii abamwakoro aikai.

Ea tia naba te Tautaeka n Japan n karokoi ana bwaintangira aika taian tsunami kits nakoia reirei iaon abamwakoro ake a kai rotaki n angibuaka ma kabuanibwai.

A butimwaeaki bwaintangira ke anganano aikai mairoun te Kauoman n Tia Koroboki man ana Aobiti te Beretitenti (OB) n ikotaki ma temanna man te Botaki ibukin Aaba Inanoa (MIA). Ana tibwatibwaki bwaintangira aikai nakoia auti n maeka (households) ake a rotaki nte urubwai ao bon nakon naba taian kauntira ma taian reirei iaon abamwakoro ibukin buokaia aia botanaomata n tain rokon te kabuanibwai.

“E anga bwanaana n kakaitau te Tautaeka n Kiribati nakon te UNDP ao aaba ake aanga baeia n ibuobuoki nakoia komiuniti iaon Kiribati ake a rotaki aron maeuia imwin kabuanibwai,” e taku Ruui Tabutoa inanon ana maroro. “Bwaintangira aikai ana aki ti buokia ara botanaomata nte tai aio n manga kabooi mwin urubwai imwin te angibuaka ae nako, ma ana bon buookia ara botanaomata n katauraoia imwain kabuanibwai n taai aika ana roko.”

E teimatoa te UNDP n waakina ana mwakuri n ibuobuoki nakon Kiribati n karekea te rikirake nakoia ana botanaomata ao e kukurei te Tautaeka n Kiribati n reitanako te reitaki n iraorao aio ma te UNDP inanon taai riki aika imwaira.

Related Articles