Tropical Cyclone Yasa ao Zaru update

Tropical Cyclone Yasa ao Zaru update

Ratings
(1)

N te ingabong aio ae 17 n Ritembwa, 2020 ao e kamatoaki iai ba Te Tropical Cyclone (Yasa) e teimatoa naba n tiku n Category 5

Te Angibuaka are teuana ae Tropical Cyclone Zazu e a kerikaki korakorana n te tai aio ao n riki ba te Low pressure system I maiaki-mainikun Niue. N te tai aio ao katautauan rotakin aban nako Kiribati man angibuaka aikai e teimatoa n tiku iaon karematoan te ang mai mainiku ao meang mainiku ni birina ae 8-17 knots ao n kona ni karematoa imarenan tai n irianaki ma marebun taari ma iai te katautau ba ena kona n karika utin naao ni boong aika imwaira.

E teimatoa n uarereke katautauan rotakin abara man te angibuaka ae Tropical Cyclone Yasa ma e bon kakawaki naba te tatauraoi ngkai e tuai toki korakorana ao n kona naba n bitaki kawaina n te tai teuana ma teuana ao riki are bon tain ara Wet season (Au-meang) ke tain angibuaka. E kakawaki te ongongora nakon Tauan Kanoan Te bong are nanako n te rerio ao n kona naba n reken n ana website Aobitin Tauan Kanoan te bong ae www.met.gov.ki ao bon ana Facebook page naba te aobiti aio ae Kiribati Meteorological Service. E na teimatoa aobitin Tauan Kanoan Te Bong ke te MET n monitor systems aikai ke n tatarai angibuaka aikai ao n kaongoraea te botaonnamata n noran riaina.

Ibukin riki kan kamatata iaon aikai ao taiaoka n reitaki ma aobitin te Met i Betio iaon 75125444 ke tareboon nakon ae aki kaboaki 1055, email nakon This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ke bon roko nakon ara Aobiti ngkana iai n ami abamwakoro.

Catergory Summary

  • Category Cyclone 1 has mean winds 34-47 knots with a central pressure greater than 985 hPa.
  • Category Cyclone 2 has mean winds 48-63 knots with a central pressure 985-970 hPa.
  • Category Cyclone 3 has mean winds 64-85 knots with a central pressure 970-945 hPa.
  • Category Cyclone 4 has mean winds 86-107 knots with a central pressure 945-910 hPa.
  • Category Cyclone 5 has mean winds greater than 107 knots with a central pressure less than 910 hPa.

Related Articles