Attention: Our Boarder will be opened from 10th January 2022. Nakoimi kain Kiribati ni kabane. Ara boarder e na uki man 10th Tianuare 2022.
Latest News

E nang waaki te Tautaeka ni kabonganaa te Kateniua n rietaata ni kauring (Alert Level 3) ibukin Tarawa Teinainano ma Betio ni moa man te Moanibong 24 n Tianuare 2022.

(Bairiki, Tarawa Kaabong, 20 Tianuare 2022)-----E nang waaki te Tautaeka ni kamatoa kabonganaan te Kateniua n rietata ni katauraoi ke Alert Level 3 ibukin Tarawa Teinainano ma Betio ni moa man te Moanibong 24 n Tianuare 2022 ni karokoa te Kabong 27 n Tianuare 2022.

Covid-19 Update

(Bairiki, Tarawa Wednesday, 19th January 2022) ----- E a tia te Botaki ibukin te Mauri ao Katoki Aoraki ni kamatoa bwa ana utu te tia mwakuri are e kuneaki bwa iai irouna manin te COVID-19, a bon bane n negative ke n akea manin te Aoraki aei irouia. Ni kaineti ma te kainibaaire (SOP) ibukin totokoan butin te aoraki aei ao te tia makuri aio ma ana utu a bon quarantine man kawakinaki ao e na manga bon karaoaki riki te tutuo nakoia.

Kiribati Launches its 2020-2023 Kiribati Development Plan

(Bairiki, Tarawa Tuesday, 1st December 2021) -----The Government of Kiribati launched its 2020-2023 Kiribati Development Plan (KDP) at the House of Parliament in Ambo on Thursday evening 2nd of December 2021. This 2020-2023 KDP is a guide that will keep Kiribati on its course as we pursue our long-term goal of achieving the Kiribati 20 Year vision (KV20) of a wealthy, healthy and peaceful nation with people at the centre of it all.

E nang raka boon te tine nte takataka nakon $4 nte kg n 2022

E a tia te Tautaeka ni Kiribati ni manga kakoroa nanon teuana ana babaire ae e rangi ni bubura iaon kataboroan karakaan boon te takataka man $2 nakon $4 n te kilo are e na moa bwainakina man te ririki ae e boou 2022.

142 Nationals Are Now Repatriated From Fiji

(Bairiki, Tarawa Tuesday, 23rd November 2021)-----The Government of Kiribati has repatriated 141 I-Kiribati seafarers and one national who have been stranded in Fiji due to COVID-19 travel restriction and border closure, on a chartered Reef Endeavor vessel owned by Captain Cook Cruise Line in Fiji.

Ana Kataumwane Te Tautaeka Ibukin 2022

E a tia ana Mwaneaba ni Maungatabu Kiribati ni butimwaea ao ni kabwaata kauouan warekan ana Biira ni Kataumwane te Tautaeka ibukin 2022 ao ni kabwaata naba ana Kataumwane ibukin Karikirake (Development Budget) te Tautaeka ibukin te ririki 2022 ni boowin te Auti n Tei n te Kauabong 30 bongin Nobembwa 2021.
Our Divisions within the Office of te Beretitenti
Image ALT

Administration

Contact us on the following Numbers:

Admin: +686 75021183
Registry: +686 75021140
Accounts: 
Small Grant:

Image ALT

The Cabinet

contents will be up soon.
Image ALT

Climate Change

contents will be up soon.
Image ALT

Disaster Risk Management

contents will be up soon.
Image ALT

Communications

contents will be up soon.
Image ALT

State House

contents will be up soon.
Get The KV20 (Kiribati Vision 2020)
The KV20 is Kiribati’s long term development blueprint for the period 2016-2036.

The Government of Kiribati’s vision is to promote a wealthy, healthy and peaceful nation through the sustainable development of its natural and human resources.

This development vision has been incorporated into its long term vision also known as the Kiribati 20-year Vision (KV20)